สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
Master  of  Arts  Program  in  Development  Strategy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Master  of  Arts   (Development  Strategy)
ศศ.ม.  (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
M.A. (Development  Strategy)


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1242

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000