สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

ปรัชญา

   หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนฐานความคิดของหลักสูตรที่ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีมีผลต่อความเจริญอย่างยั่งยืนทั้งระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ โดยอุดมการณ์ของหลักสูตรนี้ คือ การผลิตมหาบัณฑิต ผู้สามารถสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีตามลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะอิงอาศัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่สำคัญเท่านั้นในขณะเดียวกันยังอาศัยแนวทางการทรงงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ปรากฏในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ อีกด้วย
     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแผน ก (2) คือมีการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัญหาใดปัญหาหนึ่งจนสำเร็จหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 912

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000