สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

วัตถุประสงค์

  1.ด้านการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์จะผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีคุณสมบัติสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสังคมที่สำคัญได้แก่
          1.1 รู้หลักการและมีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.2 รู้หลักการและมีทักษะในการวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
          1.3 มีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา มีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบสูง 
      2.ด้านการสร้างหลักวิชา หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์จะสร้างหลักวิชา แนวคิด ตัวแบบ ข้อมูล องค์ความรู้และทฤษฎี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานพัฒนาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้โดยกระบวนการเรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์
      3. ด้านการเป็นแหล่งอ้างอิงและแหล่งให้บริการ   หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์จะเป็นหน่วยทางวิชาการ  ที่ทำการหลอมรวมหลักวิชาและตัวบุคลากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และแหล่งให้บริการแก่สังคมทั้งภาควิชาการปฏิบัติการ เพื่อเกื้อหนุนให้งานพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงในท้องถิ่นได้มียุทธศาสตร์ที่ดี  ทั้งนี้โดยกระบวนการจดบันทึกและเก็บรักษา (Documentation and Collection) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตร  กระทำโดยนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
     กล่าวโดยภาพรวม การเปิดสอนหลักสูตรนี้ สาขามีเจตนารมย์ที่จะสร้างให้เกิดกระแสหลักขึ้นในสังคมไทย ว่ายุทธศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแสวงหาและเรียนรู้อย่างกว้างขวางโดยคนทุกคน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยสืบไป


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1127

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000