สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

ระบบการศึกษา

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีมหาวิทยาลัยเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะกำหนดระยะเวลาการศึกษา และนับจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือใช้ระบบนอกเวลาเรียนปกติ โดยจัดให้มีเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับระบบการศึกษาปกติ


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 958

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000