สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

โครงสร้างหลักสูตร

การจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้

          จำนวนหน่วยกิตรวม และโครงสร้งหลักสูตรโดยสอนแบบแผน ก แบบ ก(2) 
               จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

               โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือกเสรี

รายวิชาเสริม

6
21
12

 

 

 

รวม 39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา

หน่วยกิต

     รายวิชาในแผน ก แบบ ก(2)
    หมวดวิชาสัมพันธ์ จำนวนหน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต ดังนี้

 

2531101 

2531102

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5 )

    หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

2531203

2531204

2531205

2532206

2532207

2532208

2532209

หลักการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
การบริการเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนา

การฝึกทักษะการคิดและการเขียนผลงานวิชาการ

คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา

การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

    วิทยานิพนธ์

 

2532601

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันได้ตามความสนใจ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

    รายวิชาเสริม นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อจบการศึกษา

 

1505401

4005402

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
 

   แผนการการศึกษา แผน ก แบบ ก(2)

 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 
2531101
วิธีวิทยาการวิจัย
3 (2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
 
2531203
หลักการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 (2-2-5)
 
2531204
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารโครงการ
3 (2-2-5)
 
4005402
 
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)
2 (1-2-3)
 
 
รวม
9 หน่วยกิต
 
2531102
การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 (2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
 
2531205
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 (2-2-5)
 
1505401
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)
2 (1-2-3)
 
2532601
วิทยานิพนธ์ 1
4
รวม
10 หน่วยกิต
 
2532206
สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
 
2532207
การฝึกทักษะการคิดและการเขียนผลงานวิชาการ
3(2-2-5)
 
2532208
คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
2532601
วิทยานิพนธ์ 2
4
รวม
13 หน่วยกิต
 
2532209
การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
 
2532601
วิทยานิพนธ์ 3
4
รวม
7 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
39 หน่วยกิต
 

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1204

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000