สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

     
  ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
     
ผศ.ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจักร
กรรมการ
ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย
กรรมการ
ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสงค์
กรรมการ
     
  อ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 


วันที่ : 23 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1925

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000