สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวมาลีรัตน์ ไขประภาย
ผู้บฏิบัติงานบริหาร
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

 

 


วันที่ : 23 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1087

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000